Welcome, you have found our premium ORGANIC tea!
Cart 0

500ml Brewing Tea Pot (Hmoob Translation)

500ml Brewing Tea Pot

 

KEV HLAB KUAB TSHUAJ

Yuav haus ib khob kuab tshuaj zoo, yuav tsum siv cov dej haus kom huv huv los sis siv cov dej toj roob siab xwb. Rhaub kom cov dej npau kiag xwb ces muab ib rab diav noj mov daus ib dia kuab tshuaj pheej lias coj los hlab haus xwb. Ntawm ib dia ntawd hlab haus tau 5 zaug mam li tsuag. Kev hlab yuav tau ua zoo saib raws li nram qab no.

1: Muab ib dia pheej lias ntawm cov kuab tshuaj tso rau hauv lub lim.

2: Muab lub lim ntawd mus tso rau hauv lub khob, hliv dej kub hlab cov kuab tshuaj hauv lub lim ces muab lub hau khwb ntom ntom cia.

3: Suav kom txog 15 feeb (seconds) ces mam li nyem tus tes Liab Liab ntawd kom cov tshuaj xau tag rau hauv lub qab khob. Ua zoo muab nchos nchos kom cov dej xau tag tibsi lawm tso. Tshem lub lim Kuab Tshuaj tawm thiab muab lub hau qhib kom cov kuab tshuaj tsis txhob vauj thaum twg txias mam li muab lub hau khwb rau mas cov tshuaj thiaj tseem zoo.

4: Hliv cov kuab tshuaj rau hauv lub khob ces mam li haus, yuav tsum maj mam hlw cov pa thiab haus thaum kub kub ntawd thiaj li pab yus. Yog tos txias mam haus ces tsis muaj kuab lawm. Nco ntsoov xyuam xim tsam kub qhov ncauj. Yog koj ua zoo saib zoo zoo thiab ua raws nkaus li no ces koj thiaj haus tau tus kuab es thiaj pab tau koj lub cev.

 

Back to This Product