Welcome, you have found our premium ORGANIC tea!
Cart 0

Pob KuabChua Cub

Pob KuabChua Cub

Nov yog pob Kuabchua uas siv los cub koj lub cev kom tawm fws thiab cov qhov fws qhib kom koj tej tawv nqaij tshiab tuaj. Ib pob loj li no muaj 25 pob me nyob rau hauv.

Thaum koj cub ntawd koj siv zog ua pa nqus kom tau cov pa kuabchua no ntawn koj lub qhov ntswg mus rau koj lub cev mus pab kom koj tej hlab pas thiab siv zog tso pa tawm ntawm qhov ncauj.

Yog koj ua li hais no tsis tu ncua, koj tej qhov ntswg yuav khoob lug. nws yuav pab tau kom koj tej fws iab fws daw thiab tej fws daw  roj daw ntsev ntawd tawm tag ces koj lub cev thiaj sib kha muaj zog tuaj.

Nco ntsoov txhua zaus koj cub Kuab Tshuaj, koj yuav tau haus dej los yog haus Kuab Tshuaj rau lub sijhawm koj tab tom cub ntawd los yog tom qab qab cub tag. Vim cov dej qub ntawm lub cev tawm ntau lawm ces yuav tau haus dej kom ntau mus pab lub cev.

Yog koj tsis to taub qhov twg no koj hu rau peb es peb mam li qhia koj kom meej ua ntej koj cub koj tus kheej mog.

 

Back To Product