Welcome, you have found our premium ORGANIC tea!
Cart 0

Repair and Anti - Falling Hair Serum

 

LUB TSHUAJ PAB KOM LPAUB HAU TXHOB HLE THIAB PLAUB HAU ROV TUAJ

Thaum koj cov plaub hau pib hle thiab tsis rov tuaj lawm mas vim yog koj daim tawv nqaij ntawd qhuav qhuav ces xa tsis tau dej thiab tej txab zaub mov mus ua chiv yug rau daim tawv lawm ces cov plaub hau thiaj li hle hle thiab tsis rov tuaj lawm. Lub tshuaj no mas peb ua zoo heev li, peb muab cov nplooj Kuabtshuaj mos mos los cub ua txab nrog rau ntau yam tshuaj uas zoo heev los tim thooj uake kom thaum yus tau siv lawm mas nws muaj peev xwm mus ua chiv yug daim tawv taub hau kom noo noo thiab nqus kom tau dej txaus mus pab yug rau cov plaub hau. Thaum koj siv lawm koj yuav pom tias koj cov plaub hau yuav pham dua tuaj thiab tsis hle ntxiv lawm.

 

KEV SIV

Thaum koj zawv koj cov plau hau tag lawm thiab cov plaub hau tseem ntub tsim tsawv ntawd koj nyem ib qhov tshuaj saum no rau hauv koj xib teg ces maj mam xuas koj cov ntiv tes los zuaj kom thoob plaws rau koj cov tawv taub hau thiab cov plaub hau tibsi kom txhij txhua ces mam li muab lub tshuab plaub hau los tshuab kom qhuav los yog yus cia nws mam li qhuav nws los tau. Tom qab ntawd yuav pom tias yus cov plaub hau pham dua qub ces ntev mus nws tsis hle ntxiv lawm thiab cov plaub haus uas hle lawm los yuav rov tuaj tej txoj pham pham tuaj.

 

Back to This Product