Welcome, you have found our premium ORGANIC tea!
Cart 0

TEAVERA FACIAL SOAP

 

TeaVera Facial Soap yog muab cov hws KuabChua Royal HealTea tov nrog tsob tshuaj thaiv kub nyhiab ua los pab kom daim tawv nqaij noo zaw plhis plho tshiab khiv ntaug leev thiab mos nyoos rov tuaj.

Kev Siv:  ib hnub siv tau 2 zaug, thaum sawv ntxov thiab tsaus ntuj.  Muab lub xab npum ntub dej los txhuam 2 lub xib teg kom ua npuas ces muab pleev rau lub ntsej muag los mus rau lub caj dab txhuam kom thoob plaws tag ces muab dej txias yaug kom huv si.

Lus Qhia:  koj siv kom cuag ncua ces yuav pab tau daim tawv kom ruaj kho zoo tuaj.

  • Pab tau cov tawv nqaij mos los yog txhaum tshuaj
  • Pab tau tiv thaiv kom txhob ua pob kab ntxau
  • Pab tau kom daim tawv nqaij huv si du dais

 

Back to Product