Welcome, you have found our premium ORGANIC tea!
Cart 0

XAB NPUS LIAB (NPUAG NAM LIAB) - Hmong Translation

XAB NPUS LIAB (NPUAG NAM LIAB)
NATURAL HERBAL HAND-MADE RED SOAP

PEB HMOOB LUB XAB NPUS LIAB ZOO HEEV
NTXHUAV MUAG - NTXHUAV CEV – ZAWV PLAUB HAU - PAB TAU KOM TXHOB TSW TSOG

 

Peb Hmoob lub Xab Npus Liab no yog muab cov tshuaj ntsuab Hmoob los tov nrog rau cov Kuabchua Kuabcag Tea thiab ntau yam roj txiv hmab txiv ntoo mas nws thiaj li zoo heev. Nov yog siv los ntxuav cev ntxhuav muag thiab zawv plaub hau tibsi. Yog yus ntxuav cev ntxuav muag tag mas ib ce huv si ntaug lees nyob tau kaj siab lug thiab ib ce sib kha. Pab tau cov uas tsw tsog kom txhob tsw tsog, pab tau cov tawm pob so thiab pob ntxau rau saum taub hau thiab ib ce tib si yog tias haum nws. Muaj tej tus neeg kuj hais tias pab tau nws plaub hau tsis hle thiab yog tias yus siv zawv plaub hau tibsi. Vim lub Npuag no ntxuav tau yus ib ce huv heev ces thiaj qhib tau cov qhov hws kom hws tawm taus kom ib ce sib kha tuaj. Nws tsw qab li peb tej ntxhais Hmoob toj siab uas nyob nrog paj hmab paj ntoos. Lub Xab Npus Liab no yog ua tawm los ntawm peb Hmoob txhais tes tiag tiag uas yog muaj zoo ntaub ntawv kawm tiav los ua thiab ua tawm ntawm tebchaws U.S.A tuaj.

 

Back to This Product